મનોરંજન

તંત્રી લેખ

ભારતમાં “કલમના સૈનિક” ગણાતા એવા પત્રકારો સામે સુરક્ષા એક પ્રશ્ન !

ભારતમાં “કલમના સૈનિક” ગણાતા એવા પત્રકારો સામે સુરક્ષા એક પ્રશ્ન !

દુનિયાભરમાં વર્ષ ૨૦૧૫માં કુલ ૧૧૦ પત્રકારોમાંથી ૯ પત્રકારોના મોત ભારતમાં થયા છે. રિપોર્ટસ વિધાઉટ …